Dostaneme Vás do sedla !!
  

Něco o statku

Osídlení těchto míst je doloženo archeologickými nálezy z okolí řeky Mže. Nejstarší předměty jsou staré 7 tísíc let. Jedná se převážně o keramické střepy a části zbraní.
Nemovitosti, patřící k naší stáji, byly postopně stavěny jako zemědělská usedlost. Za posledních stopadesát let došlo jen k minimálním stavebním úpravám, tak že celý statek tvoří unikátní zemědělský dvůr z druhé poloviny předminulého století.
V nejstarším známém psaném textu se o statku čp. 7 píše:
V čele statku čp. 7 stojí polokruhem zaklenutá brána, spolu s dalšími stavbami dvoře kladená do období po roce 1850. Krov obytného dmu je opatřen vročením do roku 1860.
Je doloženo, že statek stál roku 1771. Roku 1787 uveden dům a stáj. Roku 1839 se uvádí – usedlost sedláka obytnou a hospodářskou částí – dřevěný dům, stáje i stodola, při přední části domu čp. 6 malá nespalná stavba, při ulici nespalná sýpka. Dnes pozdně klasicistní dům a stáje, sýpka výrazně novodobě přestavěna a rozšířena. Stodola asi z konce 19. století.
Klasicistní fasáda hlavního průčelí domu byla zkomolena novodobou opravou.
V roce 2010 byla provedena oprava fasády obytné části a brány ve spolupráci s Odborem památkové péče Magistrátu Města Plzně. Trojosé přízemí je pojednáno lesenovým rámem, trojúhelný štít rámován římsou, hlavní mísa s deskou. Přilehlá branka je završena půlkruhem, klenutá brána je ozdobena plastickými dříky a pilastry edikuly – nahoře jednoduché hlavice, štítek upraven podle vročení na plastickém prvku r. 1865. Vnitřní dispozice trojdílného domu je výrazně upravena novodobě. Přední díl podsklepen – 3 oddělení v podélném směru klenutá cihlovými segmenty do pasů. Krov domu hambalkový se stojatými stolicemi, na vaznici vyřezán nápis s datem 12.5.1860 a iniciálami tesaře W.T.
Krov domu a přilehlých stájí vytváří podbitý přesah kryjící zápraží. Do dvora směřují 3 podávací vikýře se sedlovými stříškami a zárubněmi upravenými do tvaru sedlového portálu – obvyklá úprava u radčických domů prováděná do 2. pol. 19 sto. Stáje mají obvodové zdivo kamenné, klenby se zřítili za bombardování ve 2. světové válce. Dnešní stropy jsou z hurdysek. Sýpka byla asi na konci 19. století přestavěna rozšířena na výměnek. Pod  částí se nalézá sklep klenutý cihlovým segmentem. Vodorovné konstrukce jsou z doby přestavby. Krov vaznicový se stojatými stolicemi, novodobý. K výměnku při čp. 6 přiléhá dvojpodlažní hospodářské stavení kryté pultovou střechou, které pochází z přelomu století. Pozemek mezi čp. 7 a 8 je při ulici ohrazen cihlovou zdí se sloupky
Zdroj: Aterliér historické architektury, Ing. Jan Anderle

Odkazy: