Dostaneme Vás do sedla !!
  

Provozní řád
Pro zajištění bezpečného provozu a zdraví neohrožujícího prostředí v prostorách areálu Jezdecká stáj Radčice z.s., IČ 22907211, (dále jen areál) vydávám dle ustanovení odst. 2) § 132a) Zákoníku práce, jako součást prevence rizik, tento Provozní řád, který je závazný v rozsahu seznámení pro všechny osoby zdržující se v prostorách areálu na základě smluvního vztahu a další osoby, které prostory areálu navštěvují, stanovuji tato pravidla :

1) VŠEOBECNÉ POKYNY PRO NÁVŠTĚVNÍKY
1.Všechny osoby jsou povinny se před vstupem do areálu se seznámit s těmito pokyny.
2.Areál je přístupný pouze členům Jezdecké stáje Radčice z.s. (dále jen členům) každý den od 8.00 hod do 21.00 hod. Mimo tuto dobu je zakázáno vstupovat do areálu.
3.Děti mladší 12 let mají pohyb po areálu povolen pouze v doprovodu osoby starší 18 let, která za dítě zodpovídá.
4. Do areálu je přísně zakázán vstup osobám pod vlivem alkoholu, omamných a psychotropních látek a osobám v karanténě. Rovněž je zakázáno alkohol do areálu donášet.
5. Psy je povoleno v areálu vodit pouze na vodítku a s košíkem.
6. Je zakázáno vstupovat mimo vymezené prostory. Do prostorů výběhu koní, stájí a dalších uzavřených prostor je povolen vstup pouze na povolení a v doprovodu určené pověřené osoby.
7. Je zakázáno odhazovat odpadky mimo určená místa, nebo jinak znečišťovat prostředí.
8. Je zakázáno chovat se hlučně, nebo jakýmkoli způsobem rušit koně.
9. Každý je povinen zabezpečit své věci tak, aby nedošlo k jejich zcizení.
Výjimky z tohoto provozního řádu může povolit jen majitelka areálu nebo osoba jí pověřěná.

2) USTÁJENÍ, VÝCVIK KONÍ, KURZY A PROVOZOVÁNÍ REKREAČNÍHO JEŽDĚNÍ
1.VSTUP DO AREÁLU (stáje, jízdárna, pastevní odchov) A POHYB OSOB
    -Areál je v provozu denně 8.00 – 21.00 hod.
    -Chod areálu řídí majitelka areálu, nebo osoba jí pověřená. Ve věcech výcviku je může zastoupit příslušný instruktor, trenér, nebo cvičitel (dále jen trenér).
    -Vstup do areálu je povolen pouze členům a majitelům koní. Hostům pouze v doprovodu členů a se souhlasem majitelky areálu nebo trenéra.
    -Parkování motorových vozidel je doporučeno na ulici před areálem, na pravé straně směrem k řece.
    -Při příchodu do areálu je povinností každé osoby ohlásit se u majitele areálu,  nebo trenéra a respektovat jejich pokyny.
     -Vstup do provozních prostor areálu, které bezprostředně nesouvisí s ustájením a pohybem koní a péčí o o ně, je zakázán (sklady, kotelna, atd.). Vstup do šaten, přípravny a sedlovny je povolen pouze jejich oprávněným uživatelům. Ostatním osobám pouze v doprovodu oprávněných uživatelů.

2.PÉČE O KONĚ
    -Ke koním lze přistupovat jen se svolením  trenéra nebo majitele koně, případně v jejich doprovodu. Vstup do stájových boxů, jízdárny a výběhů je bez těchto osob zakázán. Hrozí nebezpečí úrazu !
    -Ve stájích a prostorách pastevního odchovu při zacházení s koňmi je nutné chovat se klidně, neběhat, nekřičet, nebo jinak rušit koně. Bez souhlasu majitele koně je zakázáno je krmit.
    -Před přistoupením ke koni je nutné koně dostatečně hlasitě oslovit a přistupovat k němu zpravidla z jeho levé strany. Na volném prostranství nikdy nepřistupovat ke koni zezadu a v případech, kdy není jiná možnost, koně oslovit.
    -Při výcviku a ošetřování koni je nutné dodržovat bezpečnou vzdálenost – buď stát těsně u koně, nebo v takové vzdálenosti, aby nemohlo dojít k zasažení kopyty, nebo kousnutí. Bez vědomí trenéra je přístup ke koním zakázán.
    -Při čištění a ošetřování kní v boxui, při místování apod. budou všichni koně uvázáni na ohlávce.
    -Účastníci jízdy na koních musí být vhodně oblečeni a vybaveni ochrannými pomůckami. Každý jezdec musí mít kvalitní jezdeckou přilbu, jezdecké boty nebo obuv s rovnou podrážkou. Dále se doporučují : pružné jezdecké kalhoty a sportovní košile, nebo svetr s dlouhým rukávem a rukavice. Také je vhodné používat ochrannou vestu nebo chránič páteře. Je zakázáno nosit náhrdelníky, řetízky, náramky, velké prsteny a jiné předměty, které by se mohly snadno zachytit na výstroji koně.

3)JEZDECKÝ VÝCVIK, JÍZDA NA KONÍCH
1. Před zahájením jízdy na koních, jsou jezdci i trenér povinni provést kontrolu sedlového materiálu a ostatní výstroje koně. Pokud zjistí závadu účastník, je povinen ji ihned nahlásit trenérovi.
2. Všichni účastníci jsou povinni se chovat ohleduplně ke koním, k ostatním jezdcům, kolemjdoucím a k okolní přírodě. Jezdci zdraví kolemjdoucí první.
3. Je vhodné, aby jezdci, ošetřovatelé a další osoby podílející se na provozu areálu byli očkováni proti tetanu. U dětí a mladistvých do 18 let musí dát písemný souhlas k jízdě a jakéhokoli pohybu kolem koní právní zástupce. 
4. Noví jezdci, kteří absolvovali jezdecký výcvik v jiné stáji, jsou povinni objektivně informovat trenéra o svých schopnostech. Trenér si tyto údaje ověří kontrolní jízdou. Bez kontrolní jízdy pod dohledem trenéra nesmí nový účastník samostatně jezdit na koni.
5. Jezdecký výcvik je provozován na vlastní nebezpečí jezdců. Před zahájením musí jezdec podepsat prohlášení, že si je tohoto rizika vědom (u dětí prohlášení podepíše jejich zákonný zástupce).
6. Jezdecký výcvik, jízda  v zápřahu a Ski-jöring je zakázán pod vlivem alkoholu, drog, nebo jiných psychotropních látek a je zakázáno při těchto činnostech jíst, pít, žvýkat, kouřit a telefonovat.
! Vykálí – li se pod jezdcem kůň,  v obci nebo na asfaltové cestě, je jezdec je povinnen toto po jízdě pořádně uklidit..!

4) BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
1. Každá osoba, zdržující se v areálu, je povinna dodržovat bezpečnostní, protipožární, zdravotnické, hygienické, veterinární a jiné předpisy a pokyny majitele areálu  nebo trenéra a podmínky stanovené pro provoz stáje a jezdeckého areálu.
2. V prostorách areálu jsou všichni uživatelé povinni dodržovat pořádek a čistotu. Každý je povinen uklidit použité věci a nářadí na určená místa a pokud způsobí nečistotu, ihned ji odstraní. To platí zejména v prostorách stájí, sociálních zařízení, sedlovně, šatnách atd.
3. V celém areálu s vyjimkou kotelen platí zákaz kouření a zacházení s otevřeným ohněm. 
4. Všichni účastníci jezdeckého provozu v areálu jsou povinni respektovat pokyny majitele areálu nebo trenéra a to jak na jízdárně a v terénu, tak i ve stáji či na dalších místech souvisejících s jezdeckými činnostmi, nebo péčí o koně.
5. Bez souhlasu majitele areálu je zakázáno umisťovat osobní předměty ve společných prostorách a stájích, přemisťovat předměty v majetku majitele areálu a používat v prostorách vlastní elektrické přístroje a zařízení.
6. Po dobu konání sportovních a jiných akcí jsou všichni povinni respektovat opatření pořadatele a řídit se pokyny pořadatelské služby.
 7. Každý je povinen v případě úrazu osoby, nebo koně poskytnout první pomoc a v případě potřeby zavolat lékaře, nebo veterináře.
8. Každý přítomný je povinen ohlásit majiteli areálu vznik požáru, nebo situaci
vyžadující zásah Policie ČR a v rámci svých možností učinit vše, aby zabránil šíření
požáru či odvrátil hrozící nebezpečí.
9. Ohlašovny na tel. číslech :
PRVNÍ POMOC 155
HASIČI 150
POLICIE 158
 
5) PRAVIDLA PRO NÁJEMCE BOXŮ
Pravidla pro nájemce boxů jsou upravena samostatnou smlouvou o ustájení.
__________________________________________________________

Všichni návštěvníci areálu, jezdci, majitelé a příznivci koní jsou povinni tyto podmínky dodržovat, aby neubližovali koním, svému okolí a ani sobě a aby se jízda a práce kolem koní odvíjela ve vstřícném, přátelském a ohleduplném duchu.

Předseda Jezdecké stáje Radčice z.s. Miroslav Štych